Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.


Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan T.I.S. & O of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

T.I.S. & O levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal T.I.S. & O de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

T.I.S. & O kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de sitebeheerder contacteren.

Algemene clausule persoonlijke levenssfeer
Elke verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met deze website is onderworpen aan de Belgische wet (wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Indien je wenst te reageren op een van de praktijken hierboven omschreven, kan je ons contacteren per e-mail: support@tiso.be. Bij elk bezoek aan de website herkent onze server automatisch je domein van oorsprong. Jouw e-mail adres wordt niet automatisch gedetecteerd.

Door de toegang tot de website van T.I.S. & O verklaar jij als internetgebruiker dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden hieronder en uitdrukkelijk akkoord gaat. Je geeft aan T.I.S. & O de toelating om de door jou meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

T.I.S. & O eerbiedigt de privacy van jou als internetgebruiker overeenkomstig de geldende wetgeving.-De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is T.I.S. & O, Skaldenstraat 121 D1, 9042 GENT (DESTELDONK).

- Jouw persoonsgegevens die via de website van T.I.S. & O worden verzameld, worden enkel door
T.I.S. & O verwerkt voor het toezenden van informatie over de activiteiten van T.I.S. & O. Deze gegevens worden niet meegedeeld aan derden.

- Je hebt recht van toegang tot de gegevens die op jou betrekking hebben en die door T.I.S. & O worden verwerkt en je kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren, evenals de onjuiste en verwerkte gegevens doen schrappen.

- Je kan je op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op jou betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie door T.I.S. & O. Stuur hiervoor een e-mail naar support@tiso.be.

- Jouw persoonsgegevens worden door T.I.S. & O strikt vertrouwelijk verwerkt.


Laden
Laden